Eastern Syriac :ܩܹܕ݇ܡܘܼܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܩܶܕ݇ܡܽܘܬ݂ܳܐ
Root :ܩܕܡ
Eastern phonetic :qé ' mu: tha:
Category :noun
English :ܠܩܹܕ݇ܡܘܼܬ݂ܵܐ ܕ : opposite , against , towards ; ܦܵܠܸܛ ܠܩܹܕ݇ܡܘܼܬ݂ܵܐ ܕ : to go to meet ;
French :ܠܩܹܕ݇ܡܘܼܬ݂ܵܐ ܕ : à l'encontre de , contre , vers / envers , en face , au devant de ; ܦܵܠܸܛ ܠܩܹܕ݇ܡܘܼܬ݂ܵܐ ܕ : aller à la rencontre de ;
Dialect :Al Qosh, Ashita

Cf. ܩܕܡ, ܩܲܕܝܼܡܵܐ, ܩܲܕܝܼܡܵܝܵܐ, ܩܲܕܝܼܡܘܼܬܵܐ, ܩܕܵܡܵܐ, ܩܲܕ݇ܡܵܐ, ܩܲܕܡܵܐܝܼܬ, ܩܲܕܡܘܼܬܵܐ, ܩܲܕܡܵܝܵܐ, ܩܲܕܡܵܝܘܼܬܵܐ, ܩܲܕܝܼܡܵܝܬܵܐ, ܩܲܕ݇ܡ ܐܵܕܝܼܵܐ, ܩܘܼܕܡܵܐ, ܩܘܼܕܡܵܐܝܼܬ, ܩܲܕ݇ܡ, ܩܲܕ݇ܡ, ܩܕܵܡ ܟܵܘܸܬܪܵܐ, ܩܵܕ݂ܸܡ