Eastern Syriac :ܩܵܗܘܵܕܵܢ
Western Syriac :ܩܳܗܘܳܕܳܢ
Eastern phonetic :qa:h ' wa: da:n
Category :noun
[Feeding → Drink]
English :a coffee-pot ; ܩܲܗܘܵܕܵܢ ܡܲܢܛܦܵܢܬܵܐ : a percolating coffee-machine ;
French :une cafetière ; ܩܲܗܘܵܕܵܢ ܡܲܢܛܦܵܢܬܵܐ : une machine à café à filtre , un percolateur à café ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܒܹܝܬ ܩܲܗܘܵܐ, ܩܵܗܘܵܚܵܢܵܐ, ܩܵܗܘܵܝܝܼ, ܩܲܗܘܵܐ

Source : Maclean

Origin : Persian