Eastern Syriac :ܩܘܼܟ̰ܵܐ
Western Syriac :ܩܽܘܟ̰ܳܐ
Eastern phonetic :' qu: tša:
Category :noun
[Human → Body]
English :the thumb ; ܩܘܼܟ̰ܵܐ ܕܐܲܩܠܵܐ : a) the big toe , b) NENA : the ankle ; ܡܵܚܹܐ ܩܘܼܟ̰ܵܐ : to butt ;
French :le pouce ; ܩܘܼܟ̰ܵܐ ܕܐܲܩܠܵܐ : a) le gros orteil , b) NENA : la cheville ; ܡܵܚܹܐ ܩܘܼܟ̰ܵܐ : donner un coup de tête / buter ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܟܲܪܬܵܐ, ܟܪܵܬ݂ܵܐ

this masculine word is of Turkish origin

mot masculin d'origine turque