Eastern Syriac :ܩܘܼܠܦܵܐ
Western Syriac :ܩܽܘܠܦܳܐ
Eastern phonetic :' qul pa:
Category :noun
[Human → Body]
English :an eyelid ;
French :une paupière ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܩܠܝܼܦܵܐ, ܩܲܠܦܵܐ ܕܢܘܼܢܵܐ, ܩܲܠܵܦܝܼܬܐ, ܩܲܠܦܵܢܵܐ, ܩܲܠܵܦܬܵܐ, ܩܠܵܦܬܵܐ, ܩܠܵܦܵܐ, ܩܵܠܘܼܦܹܐ, ܩܲܠܦܵܐ

See also : ܬܸܡܪܵܐ, ܛܸܠܦܵܐ, ܬܲܠܝܼܦܵܐ

Mar Bishu, Jelu : [ 'qu: i pa:] ;

Mar Bichou, Jello : [ 'qu: i pa:] ;