Eastern Syriac :ܙܹܐܦܵܢܵܝܵܐ
Western Syriac :ܙܶܐܦܳܢܳܝܳܐ
Eastern phonetic :zi: pa: ' na: ia:
Category :adjective
[Moral life → Fault]
English :dishonest , fraudulent ;
French :malhonnête , faux / faux-jeton ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܙܹܐܦܵܢܵܐܝܼܬ, ܙܹܐܦܵܢܵܐ, ܙܘܼܦ

Variants : ܩܲܠܒܵܙܲܢܓ