Eastern Syriac :ܕܐܘܼܡܵܢܘܼܬ ܟܬܝܼܒ݂ܬܵܐ ܣܩܝܼܠܬܵܐ
Western Syriac :ܕܐܽܘܡܳܢܽܘܬ ܟܬܺܝܒ݂ܬܳܐ ܣܩܺܝܠܬܳܐ
Eastern phonetic :du: ' ma: nu:t ' ktiu: ta: ' sqi:l ta:
Category :adjective
[Art → Drawing]
English :calligraphic , handwriting : ornate , embellished ;
French :calligraphié , écrit avec soin / art
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܐܘܼܡܵܢܘܼܬ ܡܣܲܪܓܲܕܬܵܐ, ܐܘܼܡܵܢܘܼܬ ܟܝܼܪܬܵܐ

See also : ܩܵܠܵܡܵܐ, ܡܣܲܪܓܕܵܢܵܐ, ܟܝܼܪܬܵܐ