Eastern Syriac :ܬܵܘܠܥܵܐ ܕܩܲܙܵܐ
Western Syriac :ܬܳܘܠܥܳܐ ܕܩܰܙܳܐ
Eastern phonetic :' to:l a:d ' qa za:
Category :noun
[Industry]
English :a silkworm ;
French :un ver à soie ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܬܵܘܠܥܵܐ, ܩܲܙܵܐ, ܬܘܼܠܥܬܵܐ ܗܸܢܕܘܵܝܬܵܐ

See also : ܬܘܼܬܵܐ

Source : Maclean