Eastern Syriac :ܪܐܘܼܒܸܢ
Western Syriac :ܪܐܽܘܒܶܢ
Eastern phonetic :r ' u: bi:n
Category :proper noun
[Human being]
Dialect :Other

ܪܘܼܒ݂ܹܝܠ

American version of the Syriac Bible

Version américaine de la Bible syriaque