Eastern Syriac :ܪܐܘܼܒܸܢܵܝܵܐ
Western Syriac :ܪܐܽܘܒܶܢܳܝܳܐ
Eastern phonetic :r u: bi ' na: ia:
Category :noun
[Human being]
Dialect :Other

ܪܘܼܒ݂ܹܝܠܵܝܵܐ

American Version of the Syriac Bible

version américaine de la Bible syriaque