Eastern Syriac :ܪܲܒ ܣܵܪܝܼܣ
Western Syriac :ܪܰܒ ܣܳܪܺܝܣ
Eastern phonetic :' rab ' sa: ri:s
Category :proper noun
[Human being]
English :1) 2 Kings : 18, 17 : Rabsaris , Peshitta : ܪܲܒ ܣܝܼܣܲܩ ; 2) Jeremy : 39, 3 : Rabsaris , Peshitta : ܪܲܒ ܡܗܲܝ̈ܡܢܹܐ : Chief of Eunuchs ;
French :1) 2 Rois : 18, 17 : Rab-Saris , Peshitta : ܪܲܒ ܣܝܼܣܲܩ ; 2) Jérémie : 39, 3 : Rabsaris , Peshitta : ܪܲܒ ܡܗܲܝ̈ܡܢܹܐ : le chef des eunuques ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܪܲܒ

Variants : ܪܲܒ ܣܝܼܣܲܩ