Eastern Syriac :ܪܲ̈ܗܕܵܪܹܫ
Western Syriac :ܪܰ̈ܗܕܳܪܶܫ
Eastern phonetic :ra: ' da: ri:š
Category :noun
[Government]
English :publicans ;
French :les collecteurs d'impôts , les publicains ;
Dialect :Azerbaidjan

Cf. ܪܲܗܕܵܪܚܵܢܵܐ, ܪܲܗܕܵܪ