Eastern Syriac :ܕܝܲܐܬܝܼܩܝܼ ܥܲܬܝܼܩܬܵܐ
Western Syriac :ܕܝܰܐܬܺܝܩܺܝ ܥܰܬܺܝܩܬܳܐ
Eastern phonetic :dia ' ti:q qi: a:t ' tiq ta:
Category :proper noun
[Religion]
English :the Old Testament ;
French :l'Ancien Testament ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܥܬܩ

Variants : ܕܝܵܬܹܩܹܐ ܥܲܬܝܼܩܬܵܐ

See also : ܐܘܿܪܵܝܬܵܐ

Source : Oraham