Eastern Syriac :ܪܘܼܣܬܵܡܒܵܙ
Western Syriac :ܪܽܘܣܬܳܡܒܳܙ
Eastern phonetic :ru:s ' ta:m ba:z
Category :noun
[Professions]
English :a rope-dancer , a tight-rope walker (?) ;
French :un danseur à la corde , un funambule (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܪܘܼܣܬܵܡ