Eastern Syriac :ܪܵܝܹܐ
Western Syriac :ܪܳܝܶܐ
Eastern phonetic :' ra: yi:
Category :verb
English :1) Tkhuma : = ܪܵܗܹܐ : to see , to look ; 2) Ourmia : = ܪܵܥܹܐ : to feed on , to graze , to eat , to pasture ;
French :1) Tkhuma : = ܪܵܗܹܐ : voir , regarder ; 2) Ourmia : = ܪܵܥܹܐ : paître , se nourrir ;
Dialect :Urmiah, Tiari