Eastern Syriac :ܪ̈ܵܟ݂ܵܒ݂ܝܹܐ
Western Syriac :ܪ̈ܳܟ݂ܳܒ݂ܝܶܐ
Eastern phonetic :ra: ḥa: ' wa: yé
Category :noun
[Human being]
Dialect :Eastern Syriac

ܪܟܵܒܝܼܡ

New American Revised Version of the Syriac Bible

Nouvelle Version américaine de la Bible syriaque