Eastern Syriac :ܪܹܫܵܐ ܪܹܫܵܬܚܬܵܝܵܐ
Western Syriac :ܪܶܫܳܐ ܪܶܫܳܬܚܬܳܝܳܐ
Eastern phonetic :' ri: ša: ri: ša:ḥ ' ta: ia:
Category :adverb
English :headlong , head downwards ;
French :tête baissée , tête la première ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܪܹܫܵܐ