Eastern Syriac :ܥܲܡܸܩ ܒܫܸܢܬܵܐ
Western Syriac :ܥܰܡܶܩ ܒܫܶܢܬܳܐ
Root :ܥܡܩ
Eastern phonetic :' a: miq ' bšin ta:
Category :verb
[Human → Sleep]
English :see also ܥܵܒ݂ܸܪ ܒܫܸܢܬܵܐ : to sleep deeply , to be fast asleep ;
French : voir aussi ܥܵܒ݂ܸܪ ܒܫܸܢܬܵܐ : dormir profondément / être profondément endormi , dormir les poings fermés , être dans les bras de Morphée ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܥܡܩ, ܥܲܡܘܼܩܵܐ

See also : ܕܡܵܟ݂ܵܐ, ܛܵܠܹܐ, ܛܒ݂ܵܥܵܐ, ܛܠܵܝܵܐ