Eastern Syriac :ܣܸܕܝܵܢܵܐ
Western Syriac :ܣܶܕܝܳܢܳܐ
Eastern phonetic :si ' dia: na:
Category :noun
[Country → Trees]
English :an oak ;
French :un chêne , un garric (?) / un chêne vert (?) ;
Dialect :Eastern Syriac, Tiari

See also : ܫܲܦܠܘܼܠܵܐ, ܩܥܵܪܬܵܐ, ܒܲܠܘܼܛܵܐ, ܡܲܝܫܵܐ, ܒܸܛܡܵܐ

Lishani

Lishani