Eastern Syriac :ܕܝܼܠܝܼ
Western Syriac :ܕܺܝܠܺܝ
Eastern phonetic :' di li:
Category :pronoun
English :my , mine , of me , belonging to me
French :mon , ma , mes , à moi , de moi , m' appartenant
Dialect :Urmiah