Eastern Syriac :ܫܘܼܩܬܵܐ
Western Syriac :ܫܽܘܩܬܳܐ
Eastern phonetic :' šuq ta:
Category :noun
[Clothing]
English :1) Maclean : a shirt ; 2) Lishani : dress , a dress , a shirt ;
French :1) Maclean : une chemise ; 2) Lishani : une robe , une chemise , une tenue (?) / un habit (?) ;
Dialect :Al Qosh

See also : ܨܘܼܕܪܵܐ, ܣܘܼܕܪܵܐ

Rhétoré : ܫܘܿܩܬܵܐ

Rhétoré : ܫܘܿܩܬܵܐ