Eastern Syriac :ܕܝܼܠܵܟ
Western Syriac :ܕܺܝܠܳܟ
Eastern phonetic :' di laḥ
Category :pronoun
English :thy , thine , belonging to thee , of thee , of you , your , yours
French :ton, ta , tes , à toi , de toi , t' appartenant
Dialect :Urmiah