Eastern Syriac :ܕܝܼܠܹܟ݂ܝ
Western Syriac :ܕܺܝܠܶܟ݂ܝ
Eastern phonetic :' dil ḥi (?)
Category :pronoun
English :his , belonging to him , of him
French :à lui , son , sa , ses , de lui , lui appartenant
Dialect :Urmiah