Eastern Syriac :ܩܪܵܫܵܐ
Western Syriac :ܩܪܳܫܳܐ
Eastern phonetic :' qra: ša:
Category :noun
[City → Hotel]
English :a thatched roof (?)
French :un toit de chaume (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܩܵܪܝܼܬ݂ܵܐ

See also : ܫܡܲܝ̈ ܒܲܝܬܵܐ, ܐܸܓܵܪܵܐ, ܛܸܠܵܠܵܐ, ܡܛܲܠܬܵܐ, ܫܟܘܼܪܹܐ

Lishani

Lishani