Eastern Syriac :ܫܵܗܝܼܬܵܐ
Western Syriac :ܫܳܗܺܝܬܳܐ
Eastern phonetic :ša: ' hi: ta:
Category :adjective
English :see ܚܲܪܝܼܦܬܵܐ ; ܙܵܘܝܼܬܵܐ ܚܲܪܝܼܦܬܵܐ / ܙܵܘܝܼܬܵܐ ܫܵܗܝܼܬܵܐ : an oblique angle ;
French :voir ܚܲܪܝܼܦܬܵܐ ; ܙܵܘܝܼܬܵܐ ܚܲܪܝܼܦܬܵܐ / ܙܵܘܝܼܬܵܐ ܫܵܗܝܼܬܵܐ : un angle oblique ;
Dialect :Eastern Syriac

Source : Bailis Shamun