Eastern Syriac :ܫܸܡܫܝܼ ܣܲܗܪܵܐ
Western Syriac :ܫܶܡܫܺܝ ܣܰܗܪܳܐ
Root :ܫܡܫ
Eastern phonetic :' šim ši: ' sa: ra:
Category :noun
[Sky → Astronomy]
English :the moonlight ;
French :un clair de lune ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܫܸܡܫܵܐ, ܣܲܗܪܵܐ

Variants : ܫܸܡܫܵܐ ܕܣܸܗܪܵܐ

Tkhuma : ܫܸܡܫܝܼ ܣܸܗܪܵܐ ; Al Qosh : ܫܸܡܫܵܐ ܕܣܸܗܪܵܐ

Tkhuma : ܫܸܡܫܝܼ ܣܸܗܪܵܐ ; Al Qosh : ܫܸܡܫܵܐ ܕܣܸܗܪܵܐ