Eastern Syriac :ܙܵܪܝܼܦ̮ܬܵܐ
Western Syriac :ܙܳܪܺܝܦ̮ܬܳܐ
Root :ܙܪܦ
Eastern phonetic :za: ' ri:f ta:
Category :noun
[Sky → Climate]
English :1) see also ܚܸܒ݂ܛܵܐ / ܣܲܓ݂ܪܵܐ / ܙܵܪܝܼܒ݂ܬܵܐ ; pluie, grêle ... : a downpour , a heavy fall of rain , a rain-shower / a heavy rain , a rainstorm ; 2) a storm , a wind-storm , a violent gale , a tempest ;
French :1) voir aussi ܚܸܒ݂ܛܵܐ / ܣܲܓ݂ܪܵܐ / ܙܵܪܝܼܒ݂ܬܵܐ ; pluie, grêle ... : une averse , un déluge / une pluie diluvienne, une saucée ; 2) une tempête , un vent violent , une tourmente ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܙܪܦ, ܙܪܝܼܦܵܐ, ܙܵܪܝܼܒ݂ܬܵܐ, ܙܲܪܝܼܦܵܐܝܼܬ

See also : ܨܲܠܒܘܿܢܝܵܐ, ܦܸܢܵܗ݇ܪ, ܠܲܡܦܝܼܕܵܐ, ܡܵܫܲܥܠܵܐ, ܢܲܗܪܵܢܵܐ, ܢܲܦܛܝܼܪܵܐ, ܒܲܗܪܵܐ, ܫܪܵܓ݂ܵܐ, ܫܪܵܓ݂݇ܝܵܐ, ܢܲܦ̮ܛܹܪܵܐ, ܢܗܵܪܬܵܐ, ܡܲܢܗܵܪܬܵܐ, ܢܲܒ݂ܘܿܨܬܵܐ, ܩܪܸܦܬܵܐ, ܕܲܕܝܼܢ, ܚܸܒ݂ܬܵܐ, ܡܲܫܒ݂ܵܐ, ܙܝܼܩܵܐ, ܡܲܚܫܘܼܠܵܐ, ܩܲܪܚܵܐ, ܥܲܠܥܵܠܵܐ, ܟܘܿܟ݂ܝܼܬܵܐ, ܡܸܛܪܵܐ

Source : Bailis Shamun