Eastern Syriac :ܢܲܦ̮ܛܹܪܵܐ
Western Syriac :ܢܰܦ̮ܛܶܪܳܐ
Eastern phonetic :naf ' ṭi: ra:
Category :noun
[City → Hotel]
English :a lamp / an oil-lamp , a torch ;
French :une lampe à huile / pétrole , une torche ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܢܲܦܛܝܼܪܵܐ

See also : ܨܲܠܒܘܿܢܝܵܐ, ܦܸܢܵܗ݇ܪ, ܠܲܡܦܝܼܕܵܐ, ܡܵܫܲܥܠܵܐ, ܢܲܗܪܵܢܵܐ, ܒܲܗܪܵܐ, ܫܪܵܓ݂ܵܐ, ܫܪܵܓ݂݇ܝܵܐ, ܢܗܵܪܬܵܐ, ܡܲܢܗܵܪܬܵܐ, ܢܲܒ݂ܘܿܨܬܵܐ, ܙܵܪܝܼܦ̮ܬܵܐ, ܩܪܸܦܬܵܐ, ܕܲܕܝܼܢ