Eastern Syriac :ܢܲܒ݂ܘܿܨܬܵܐ
Western Syriac :ܢܰܒ݂ܽܘܨܬܳܐ
Eastern phonetic :na ' wu:ṣ ta:
Category :noun
[City → Hotel]
English :a torch ;
French :une torche ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܨܲܠܒܘܿܢܝܵܐ, ܦܸܢܵܗ݇ܪ, ܠܲܡܦܝܼܕܵܐ, ܡܵܫܲܥܠܵܐ, ܢܲܗܪܵܢܵܐ, ܢܲܦܛܝܼܪܵܐ, ܒܲܗܪܵܐ, ܫܪܵܓ݂ܵܐ, ܫܪܵܓ݂݇ܝܵܐ, ܢܲܦ̮ܛܹܪܵܐ, ܢܗܵܪܬܵܐ, ܡܲܢܗܵܪܬܵܐ, ܙܵܪܝܼܦ̮ܬܵܐ, ܩܪܸܦܬܵܐ, ܕܲܕܝܼܢ

Lishani

Lishani