Eastern Syriac :ܬܠܝܼܬ݂ܵܝ ܓܘܼ̈ܢܵܘܵܢ
Western Syriac :ܬܠܺܝܬ݂ܳܝ ܓܽܘ̈ܢܳܘܳܢ
Eastern phonetic :' tli: tai gu: ' na: wa:n
Category :noun
[Science → Mathematics]
English :a triangle ;
French :un triangle ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܛܪܝܼܓܵܘܢܵܐ, ܬܠܝܼܬܵܝܘܼܬ ܓܘܿܢܝܹ̈ܐ

Akkadian santakku : a triangle, a wedge ...

akkadien santakku : un triangle, un coin / une cale ...