Eastern Syriac :ܨܵܠܝܼܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܨܳܠܺܝܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :ṣa: ' li: tha:
Category :noun
[Sport → Hunting]
English :a trap ;
French :un piège ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܢܸܫܒ݂ܵܐ, ܡܨܝܼܕܬܵܐ, ܟ̰ܘܼܪܹܬܡܵܐ, ܟ̰ܘܼܪܘܼܬܡܵܐ, ܓܘܼܦܵܐ, ܓܐܵܦܵܐ, ܩܘܼܠܬܵܐ, ܬܵܦܸܟܵܐ, ܦܲܚܵܐ, ܬܵܩܘܿܠܬܵܐ, ܡܲܢܦܵܠܬܵܐ, ܡܲܓܙܸܪ, ܨܵܐܸܕ݂, ܗܲܠܒܸܩ, ܚܲܪܒܸܩ, ܬܵܠܵܐ