Eastern Syriac :ܥܲܣܩܘܼܬ ܢܸܫܡܬܵܐ
Western Syriac :ܥܰܣܩܽܘܬ ܢܶܫܡܬܳܐ
Eastern phonetic :a:s qu:t ' nišm ta:
Category :noun
[Human → Disease]
English :asthma ;
French :l'asthme ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܬܲܢܓܢܵܦܵܣ, ܬܚܵܝܵܐ, ܬܸܢܚܵܐ, ܠܸܗܬܵܐ