Eastern Syriac :ܕܡܸܢ ܬܲܫܒܝܼ
Western Syriac :ܕܡܶܢ ܬܰܫܒܺܝ
Eastern phonetic :' dmin ' taš bi:
Category :adjective
[Humanities → Geography → Countries]
English :Peshitta ; 1 Kings : 17, 1 : from / of Tishbi , a Tishbite ;
French :Peshitta ; 1 Rois : 17, 1 : de Thischbi / un habitant de Thischbi ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܬܲܫܒܝܼ

Variants : ܬܲܫܒܵܝܵܐ