Eastern Syriac :ܢܝܼܣܵܢܵܝܵܐ
Western Syriac :ܢܺܝܣܳܢܳܝܳܐ
Eastern phonetic :ni: sa: ' na: ia:
Category :noun
[Country → Agriculture]
English :opposite of ܬܫܸܪܝܼܵܝܵܐ : wheat sown in Spring ;
French :contraire de ܬܫܸܪܝܼܵܝܵܐ : blé semé au printemps ;
Dialect :Eastern Syriac