Eastern Syriac :ܕܸܒܘܼܪܬܵܐ ܡܛܲܢܛܸܢܵܢܬܵܐ
Western Syriac :ܕܶܒܽܘܪܬܳܐ ܡܛܰܢܛܶܢܳܢܬܳܐ
Eastern phonetic :di ' bur ta: mṭan ṭi ' na:n ta:
Category :noun
[Animals → Insects]
English :a bumble-bee ;
French :un bourdon ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܕܸܒܘܼܪܵܐ, ܙܲܢܒܘܼܪܵܐ

Variants : ܙܵܘܕܵܐ, ܙܵܘܙܵܐ