Eastern Syriac :ܗܘܼܡܵܣܵܐ
Western Syriac :ܗܽܘܡܳܣܳܐ
Root :ܗܡܣ
Eastern phonetic :hu: ' ma: sa:
Category :noun
[Humanities]
English :1) an epic , a saga ; ܗܘܼܡܵܣܵܐ ܕܓܠܓܵܡܸܫ : the epic of Gilgamesh ; 2) Lishani : daring , boldness ;
French :1) une épopée , une saga ; ܗܘܼܡܵܣܵܐ ܕܓܠܓܵܡܸܫ : l'épopée de Gilgamesh ; 2) Lishani : l'audace , la témérité , le courage ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܗܡܣ, ܗܘܼܡܵܣܵܝܵܐ

See also : ܓܲܢ݇ܒܵܪܘܼܬܵܐ, ܓܲܒ݂ܪܵܢܵܐ, ܓܲܢ݇ܒܵܪܬܵܐ, ܓܲܢ݇ܒܵܪܵܐ, ܫܲܪܒܵܐ

Source : Bailis Shamun