Eastern Syriac :ܒܲܪ݇ܬ݂ ܩܲܦܝܼܠܹ̈ܐ
Western Syriac :ܒܰܪ݇ܬ݂ ܩܰܦܺܝܠ̈ܶܐ
Eastern phonetic :' bath qa ' pi: li:
Category :noun
[City → Hotel]
English :a hostel , a hotel ;
French :un hôtel ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܒܹܝܬ݂ ܒܵܘܬ݂ܵܐ

Lishani

Lishani