Eastern Syriac :ܒܘܼܪ̈ܟܵܟܹܐ
Western Syriac :ܒܽܘܪ̈ܟܳܟܶܐ
Eastern phonetic :bu:r ' ka: ké
Category :noun
[Human → Body]
English :plural of ܒܘܼܪܟܵܐ : the knees ;
French :pluriel de ܒܘܼܪܟܵܐ : les genoux ;
Dialect :Eastern Syriac, Classical Syriac

Variants : ܒܘܼܪܟܵܢܹ̈ܐ