Eastern Syriac :ܙܸܡܘܿܪ̈ܝܵܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܙܶܡܽܘܪ̈ܝܳܬ݂ܳܐ
Root :ܙܡܪ
Eastern phonetic :zi mu ' ria: tha:
Category :noun
[Art → Music]
English :plural of ܙܸܡܘܿܪܬܵܐ : songs ;
French :pluriel de ܙܸܡܘܿܪܬܵܐ : des chansons , des chants ;
Dialect :Classical Syriac, NENA

Cf. ܙܡܪ, ܙܲܡܵܪܵܐ, ܡܲܙܡܘܼܪܵܐ, ܙܡܵܪܵܐ, ܙܘܼܡܵܪܵܐ, ܙܵܡܸܪ, ܙܸܡܘܿܪܬܵܐ, ܙܡܵܪܬܵܐ

Rhétoré

Rhétoré