Eastern Syriac :ܕܹܥ̈ܬ݂ܵܘܵܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܕܶܥ̈ܬ݂ܳܘܳܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :di: tha: ' wa: tha:
Category :noun
[Human → Body]
English :plural of ܕܵܥܬܵܐ / ܕܹܥܬ݂ܵܐ : sweats , resins / gums ;
French :pluriel de ܕܵܥܬܵܐ / ܕܹܥܬ݂ܵܐ : les sueurs , les résines / les gommes ;
Dialect :NENA

Rhétoré

Rhétoré