Eastern Syriac :ܗܹܢܵܒܹ̈ܐ
Western Syriac :ܗܶܢܳܒ̈ܶܐ
Eastern phonetic :hi ' na: bé
Category :noun
[Science → Natural sciences]
Dialect :NENA

ܡ̈ܝܼܵܘܵܬ݂ܵܐ

Rhétoré ; this word is of foreign origin

Rhétoré ; mot d'origine étrangère