Eastern Syriac :ܐܲܠܵܗܵܢܵܐ
Western Syriac :ܐܰܠܳܗܳܢܳܐ
Eastern phonetic :a la: ' ha: na:
Category :adjective
[Religion]
English :divine ;
French :divin ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܐܝܼܠ, ܥܸܠܵܝܘܼܬܵܐ, ܥܸܠܹܠ, ܥܸܠܸܠ ܓܹܒ, ܥܲܠܠܵܢܵܐ, ܥܸܠܝܼܬܵܐ, ܥܸܠܵܝܵܐ, ܥܸܠܹܠ ܐܸܠܬܹܚܬ, ܐܲܠܵܗܘܼܬܵܐ, ܐܲܠܵܗܵܝܵܐ, ܐܲܠܵܗܵܝܘܼܬܵܐ, ܐܲܠܵܗܬܵܐ, ܐܸܠܝܼܬܵܐ, ܐܲܠܵܗܵܐܝܼܬ݂, ܝܲܗܒ݂ܐܠܵܗܵܐ, ܐܲܠܵܗܵܐ