Eastern Syriac :ܡܲܢ
Western Syriac :ܡܰܢ
Eastern phonetic :' man
Category :pronoun
[Human being]
English :1) Rhétoré ; an invariable interrogative pronoun dealing with persons : who ? , which ? ; ܡܲܢ ܐ݇ܬܹܐܠܹܗ / ܡܲܢܝܼ ܐ݇ܬܹܐ ܠܹܗ : who came ? ; ܡܲܢ ܐܝܼܠܲܝ ܐܵܢܝܼ ܕܡܲܚܒܝܼ ܠܘܿܟ݂ / ܡܲܢܝܼܠܲܝ ܐܵܢܝܼ ܕܡܲܚܒܝܼ ܠܘܿܟ݂ : who are those who love you ? , which are those who love you ? ; ܠܡܲܢܝܼ ܡܨܘܼܥܹܪܘܿܟ݂ : who did you abuse ? , whom did you call names ? , who did you swear at ? ; 2) ܟܠ ܐܲܝܡܵܐ ܕ / ܟܠ ܡܲܢ ܕ : whoever , no matter who , anybody who ; ܟܠ ܐܲܝܡܵܐ ܕܫܵܡܸܥ ܠܸܗ ܒܸܕ ܚܵܣܸܪ : whoever listens to him shall suffer damage ; ܟܠ ܡܲܢ ܕ ܟܥܵܠܹܐ ܒܸܕ ܢܵܚܸܬ : whoever rises shall shall get down ;
French :1) Rhétoré ; pronom interrogatif invariable se rapportant aux personnes : qui ? , quel ? ; ܡܲܢ ܐ݇ܬܹܐܠܹܗ / ܡܲܢܝܼ ܐ݇ܬܹܐ ܠܹܗ : qui est venu ? ; ܡܲܢ ܐܝܼܠܲܝ ܐܵܢܝܼ ܕܡܲܚܒܝܼ ܠܘܿܟ݂ / ܡܲܢܝܼܠܲܝ ܐܵܢܝܼ ܕܡܲܚܒܝܼ ܠܘܿܟ݂ : quels sont ceux qui t'aiment ? ܠܡܲܢܝܼ ܡܨܘܼܥܹܪܘܿܟ݂ : à qui as-tu dit des injures ? ; 2) ܟܠ ܐܲܝܡܵܐ ܕ / ܟܠ ܡܲܢ ܕ : quiconque , n'importe qui ; ܟܠ ܐܲܝܡܵܐ ܕܫܵܡܸܥ ܠܸܗ ܒܸܕ ܚܵܣܸܪ : quiconque l'écoute souffrira dommage / en pâtira ; ܟܠ ܡܲܢ ܕ ܟܥܵܠܹܐ ܒܸܕ ܢܵܚܸܬ : quiconque monte descendra , qui s'élève s'abaissera ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܡܿܢ, ܡܝܼ, ܡܘܿܕܝܼ, ܐܲܝܡܵܐ, ܡܵܢܝܼ, ܡܘܿܢ, ܡܵܐ, ܡܵܢܵܐ, ܡܵܢ

See also : ܚܠܵܦ ܫܡܵܐ ܫܘܼܐܵܠܵܝܵܐ

Source : Other