Eastern Syriac :ܩܲܠ
Western Syriac :ܩܰܠ
Eastern phonetic :' qal
Category :adjective
[Time]
English :1) hurried , in a hurry ; 2) faster ;
French :1) pressé ; 2) plus vite , plus rapide ;
Dialect :Eastern Syriac
Hebrew :qal «light, easy» «léger, facile»

Cf. ܡܩܲܠܩܘܿܠܹܐ, ܡܲܩܠܹܐ, ܩܲܠܘܼܠܘܼܬܵܐ, ܩܲܠܩܸܠ, ܩܲܠܘܼܠܹܐ, ܩܲܠܘܼܠܵܐܝܼܬ, ܩܲܠܝܼܠܵܐ, ܩܲܠܝܼܠܵܐܝܼܬ, ܩܲܠܝܼܠܘܼܬܵܐ, ܩܠܵܠܵܐ, ܩܲܠܵܠܬܵܐ, ܡܩܲܠܩܸܠ, ܩܵܠܘܿܠܵܐ, ܡܩܲܠܩܘܿܠܹܐ, ܡܲܩܠܹܐ, ܩܲܠܘܼܠܘܼܬܵܐ, ܩܲܠܩܸܠ

See also : ܪܗܝܒ݂ܵܐ, ܙܪܝܼܒ݂ܵܐ, ܪܗܵܒ݂ܬܵܐ

Lishani

Lishani