Eastern Syriac :ܡܸܠܬ݂ܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܣܘܼܪܥܵܦܵܐ
Western Syriac :ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܣܽܘܪܥܳܦܳܐ
Eastern phonetic :' mil tha: éḥ su:r ' a: pa:
Category :noun
[Humanities → Language]
English :a regular verb ;
French :un verbe régulier ;
Dialect :Eastern Syriac, Classical Syriac, NENA

Cf. ܣܲܪܥܝܼܦܵܐ, ܡܣܲܪܥܸܦ, ܡܣܲܪܥܦܵܐ, ܣܲܪܥܵܦ, ܨܲܪܵܦ, ܣܲܪܥܲܦܬܵܐ, ܡܸܠܬ݂ܵܐ ܠܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܣܘܼܪܥܵܦܵܐ, ܣܘܼܪܥܵܦܵܐ, ܡܸܠܬ݂ܵܐ