Eastern Syriac :ܪܬܡ
Western Syriac :ܪܬܡ
Category :root
[Human → Speech]
English :to whisper , to mutter ;
French :murmurer ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܪܵܬܹܡ

See also : ܟܫܦ, ܢܵܨܸܪ, ܟܵܫܹܦ, ܦܲܛܦܸܛ, ܠܚܫ

Derived words : ܠܵܐ ܪܬܝܼܡܵܐ, ܡܛܲܪܛܸܡ, ܡܲܬܪܬܘܿܡܹܐ, ܪܵܬܘܿܡܘܼܬܵܐ, ܪܬܝܼܡܵܐ, ܪܵܬܹܡ, ܪܸܬܡܵܐ, ܪܬܵܡܵܐ, ܪܬܵܡܬܵܐ