Eastern Syriac :ܫܚܢ
Western Syriac :ܫܚܢ
Category :root
[Human → Speech]
English :to complain , to moan , to wail ;
French :se plaindre , gémir ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܫܚܢ

Derived words : ܐܸܫܬܲܚܝܲܢ, ܐܸܫܬܲܝܚܲܢ, ܡܲܫܚܘܿ, ܡܲܫܚܘܿܢܵܐ, ܡܲܫܚܢܵܢܵܐ, ܡܲܫܚܵܢܬܵܐ, ܡܸܫܬܲܚܝܸܢ, ܡܸܫܬܲܝܚܘܿܢܹܐ, ܡܸܫܬܝܼܚܢܵܐ, ܡܸܫܬܲܝܚܢܵܢܵܐ, ܡܸܫܬܲܝܚܢܵܢ̈ܝܵܬ݂ܵܐ, ܡܸܫܬܲܝܚܢܵܢܬܵܐ, ܡܸܫܬܲܝܚܲܢܬܵܐ, ܫܘܼܚܵܢܵܐ, ܫܘܼܚܢܵܐ, ܫܘܼܚܢܵܐ ܛܵܝܘܿܦܵܐ, ܫܚܘܿܢܝܵܐ, ܫܚܘܼܢܬܵܐ, ܫܲܚܝܼܢܵܐ, ܫܚܝܼܢܵܐ, ܫܲܚܝܼܢܘܼܬܵܐ, ܫܲܚܝܼܢܬܵܐ, ܫܵܚܸܢ, ܫܸܚܢܵܐ, ܫܚܵܢܵܐ, ܫܚܵܢܬܵܐ, ܫܬܲܝܚܲܢܬܵܐ