Eastern Syriac :ܟܪܝܼܗܲܬ ܫܘܼܠܵܡܵܐ
Western Syriac :ܟܪܺܝܗܰܬ ܫܽܘܠܳܡܳܐ
Eastern phonetic :' kri: hat šu: ' la: ma:
Category :noun
[Humanities → Language]
English :a verb cripple on the third root ;
French :un verbe infirme à la troisième radicale ;
Dialect :Eastern Syriac, Classical Syriac

Cf. ܡܸܠܬ݂ܵܐ ܡܪܲܟܲܒ݂ܬܵܐ, ܡܸܠܬ݂ܵܐ ܦܫܝܼܛܬܵܐ, ܡܸܠܬ݂ܵܐ ܡܫܲܢܝܵܢܝܼܬ݂ܵܐ, ܡܸܠܬ݂ܵܐ ܕܲܒܝܼܩܬܵܐ, ܟܪܝܼܗܲܬ݂ ܪܹܫܵܐ, ܡܸܠܵܬ݂̈ܵܐ ܟܪ̈ܝܼܗܵܬ݂ܵܐ, ܟܪܝܼܗܲܬ݂ ܡܸܨܥܵܝܬܵܐ

See also : ܟܪܝܼܗܲܬ݂ ܪܹܫܵܐ, ܟܪܝܼܗܲܬ݂ ܡܸܨܥܵܝܬܵܐ, ܟܪܝܼܗܲܬ݂ ܪܹܫܵܐ ܘܡܸܨܥܵܝܬܵܐ, ܟܪܝܼܗܲܬ݂ ܪܹܫܵܐ ܘܫܘܼܠܵܡܵܐ, ܟܪܝܼܗܲܬ݂ ܡܸܨܥܵܝܬܵܐ ܘܫܘܼܠܵܡܵܐ