Eastern Syriac :ܟܪܝܼܗܲܬ݂ ܪܹܫܵܐ ܘܡܸܨܥܵܝܬܵܐ
Western Syriac :ܟܪܺܝܗܰܬ݂ ܪܶܫܳܐ ܘܡܶܨܥܳܝܬܳܐ
Eastern phonetic :' kri: hath ' ri: šܵa: u miṣ ' é ta:
Category :noun
[Humanities → Language]
English :a verb cripple on the firts and second root ;
French :verbe infirme à la première et deuxième radicale ;
Dialect :Eastern Syriac, Classical Syriac

Cf. ܡܸܠܬ݂ܵܐ ܡܪܲܟܲܒ݂ܬܵܐ, ܡܸܠܬ݂ܵܐ ܦܫܝܼܛܬܵܐ, ܡܸܠܬ݂ܵܐ ܡܫܲܢܝܵܢܝܼܬ݂ܵܐ, ܡܸܠܬ݂ܵܐ ܕܲܒܝܼܩܬܵܐ, ܟܪܝܼܗܲܬ݂ ܪܹܫܵܐ, ܡܸܠܵܬ݂̈ܵܐ ܟܪ̈ܝܼܗܵܬ݂ܵܐ, ܟܪܝܼܗܲܬ݂ ܡܸܨܥܵܝܬܵܐ, ܟܪܝܼܗܲܬ ܫܘܼܠܵܡܵܐ

See also : ܟܪܝܼܗܲܬ݂ ܪܹܫܵܐ, ܟܪܝܼܗܲܬ݂ ܡܸܨܥܵܝܬܵܐ, ܟܪܝܼܗܲܬ ܫܘܼܠܵܡܵܐ, ܟܪܝܼܗܲܬ݂ ܪܹܫܵܐ ܘܫܘܼܠܵܡܵܐ, ܟܪܝܼܗܲܬ݂ ܡܸܨܥܵܝܬܵܐ ܘܫܘܼܠܵܡܵܐ