Eastern Syriac :ܡܲܓܝܘܿܒܹܐ
Western Syriac :ܡܰܓܝܽܘܒܶܐ
Eastern phonetic :ma ' giu: bi:
Category :verb
[Feeding → Cooking]
English :to cause to skim ;
French :faire écumer ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܓܸܒܘܼܓ, ܓܸܦܘܼܓ, ܓܸܒܘܼ, ܐܸܦܘܼܟ, ܓܵܒܹܐ, ܓܒ݂ܵܝܵܐ, ܡܓܲܒܓܸܒ, ܓܸܒܘܿܢܬܵܐ, ܓܸܒܘܼ, ܓܝܵܒܵܐ

distinguish from ܡܲܓ݂ܝܘܼܒܹܐ

ne pas confondre avec ܡܲܓ݂ܝܘܼܒܹܐ

Source : Maclean