Eastern Syriac :ܡܲܗܘܼܝܵܢܝܵܐ
Western Syriac :ܡܰܗܽܘܝܳܢܝܳܐ
Root :ܗܘܐ
Eastern phonetic :ma hu: ' ia: nia:
Category :noun
[Human → Family]
English :a creator , a begetter / a parent / a procreator , one who causes to be / to exist , a doer (?) ; feminine : ܡܲܗܘܼܝܵܢܝܵܬܵܐ ;
French :un géniteur , un procréateur , un créateur / un générateur / quelqu'un qui engendre / quelqu'un qui fait exister , un faiseur ; féminin : ܡܲܗܘܼܝܵܢܝܵܬܵܐ : une génitrice , une procréatrice , une créatrice , une génératrice , une faiseuse ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܗܘܐ, ܗܘܬ, ܡܵܗܸܘܝܵܢܹ̈ܐ, ܡܲܗܘܹܐ, ܝܼܗ݇ܘܵܐ, ܝܵܘܹܐ, ܝܼܘܹܘܵܐ, ܗܵܘܹܐ, ܗ݇ܘܵܐ, ܗܘܹܐ ܠܝܼ, ܗܘܵܝܵܐ, ܗܘܿܘܸܢ, ܗܘܼܝܵܐ, ܡܲܗܘܘܿܝܹܐ, ܡܘܼܗܘܼܝܵܐ, ܗܘܵܝܵܐ

Variants : ܡܲܗܘܼܝܵܢܝܵܬܵܐ

See also : ܐܸܡܵܐ, ܐܲܒ݂ܵܐ

Rhétoré ; this word is a deformation of ܡܲܗܸܘܝܵܢܵܐ

Rhétoré ; ce mot est une déformation de ܡܲܗܸܘܝܵܢܵܐ